Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 6 resultados de búsqueda
  1. 中华民国地处东亚,是亚洲第一个实行共和立宪制度个国家 。 1912年1月1号成立,来1971年前畀广泛承认代表中国 ,现今因为主要国土位置或政治因素而畀称为“台湾”。

  2. 中华民国是位于东亚的民主 共和制国家,曾在国际上广泛代表“中国”,现因实际控制领土范围和相关政治状况而被国际社会通称为“台湾” ,目前中华民国政府实际统治范围为台湾岛、澎湖群岛、福建沿海的金门列岛、乌坵列屿及马祖列岛(合称金马地区)与南海诸岛的东沙群岛、太平岛和中洲 ...

  3. 中华民国临时约法》规定政府採用责任内阁:即由大总统、议会、内阁、法院所构成的政权体制。大总统並非实际的政府首脑,僅是代表国家的虚位元首。 民國2年(1913年)中华民国第一届国会提出《中华民国宪法草案》(又称天坛草案)。