Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. en.wikipedia.org › wiki › Jazz-funkJazz-funk - Wikipedia

    Jazz-funk is a subgenre of jazz music characterized by a strong back beat (), electrified sounds and an early prevalence of analog synthesizers.The integration of funk, soul, and R&B music and styles into jazz resulted in the creation of a genre whose spectrum is quite wide and ranges from strong jazz improvisation to soul, funk or disco with jazz arrangements, jazz riffs, and jazz solos, and ...

  2. Jazz là một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người châu Phi ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Jazz nổi lên ở nhiều nơi trên nước Mỹ với phong cách âm nhạc độc lập phổ biến vào thời đó; liên kết bằng kết nối chung giữa âm nhạc Mỹ gốc châu Âu và âm nhạc Mỹ gốc Phi với ...