Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 1.250.000 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Powiat wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. Powiat. Un powiat (pronunciado [ ˈpɔvjat ]; plural: powiaty; español: distrito) es la unidad de gobierno y administración local de segundo nivel de Polonia, equivalente a un condado, distrito o prefectura ( UAL-1, anteriormente NUTS-4) en otros países. Un powiat es parte de una unidad mayor llamada voivodía o voivodato ( polaco ...

 2. en.wikipedia.org › wiki › PowiatPowiat - Wikipedia

  A powiat (pronounced ; Polish plural: powiaty) is the second-level unit of local government and administration in Poland, equivalent to a county, district or prefecture (LAU-1, formerly NUTS-4) in other countries. The term "powiat" is most often translated into English as "county" or "district" (sometimes "poviat").

 3. A county ( Polish: powiat, pronounced "povyat"; plural, powiaty) is the Polish second-level unit of administration, equivalent to a county, district or prefecture in other countries. A county is part of a larger unit called a " voivodship " (in Polish, województwo. One would call it in English " province ").

 4. de.wikipedia.org › wiki › PowiatPowiat – Wikipedia

  • Organisation und Aufgaben
  • Kreisfreie Städte
  • Regionalstatistik
  • Geschichte
  • Einzelnachweise

  Verwaltungstechnisch bestehen zwischen einem Powiat und dem deutschen Landkreis Unterschiede. Beim Powiat sind die Verantwortlichkeiten wie folgt zugeordnet: 1. Legislative: Kreistag (rada powiatu). Die wörtliche Übersetzung „Rat des Kreises“ für „Rada Powiatu“ kann zu Missverständnissen führen; der „Rat des Kreises“ war ein Verwaltungsorgan in der DDR. 2. Exekutive: Kreisvorstand (zarząd powiatu) mit seinem Vorsitzenden, dem Landrat (starosta) und ihm untergeordneten Landratsamt (starostwo powiatowe), darüber auch Kreissekretär (sekretarz powiatu) und Kreiskämmerer (skarbnik powiatu). Die Exekutivbehörden werden vom Kreisrat gewählt. Der Kreisrat wird von den Einwohnern des Kreises in allgemeinen Wahlen (mit 4-jährigen Wahlperioden) einberufen. Landrat und Kreisvorstand erfüllen die administrativen Aufgaben des Kreises und werden durch den Kreisrat einberufen. Der Landrat ist in der Regel nicht der Vorsitzende des Kreisrates. Die polnischen Kreise sind also Gebietskörperschaften mi...

  Miasta na prawach powiatu (wörtlich „Städte mit den Rechten eines Powiats“ bzw. „Kreises“) sind Gemeinden, die zugleich die Aufgaben eines Kreise wahrnehmen. Informell und in der Rechtswissenschaft werden sie als powiat grodzki(„Stadtkreis“) bezeichnet. Ihre Legislative ist die Stadtverordnetenversammlung (rada miasta) und ihre Exekutive der Stadtpräsident (prezydent miasta). Beide Organe werden vom Volk gewählt (vgl. Süddeutsche Ratsverfassung). Beispielsweise ist Elbląg (Elbing) eine kreisfreie Stadt und gehört dem Powiat Elbląski (Powiat Elbing) selbst nicht an. Das Umland der Stadt gehört als eigenständige Landgemeinde Elblągzum Powiat.

  Powiate sind in den regionalen Statistiken der Europäischen Union je nach Einwohnerzahl in NUTS 3 oder LAU 1 klassifiziert (vgl. NUTS:PL).

  Die Geschichte der Powiate reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Das Wort Powiat leitet sich vom Litauischen powĕta (von wĕta, altertümlich für Stadt) ab. Die 1795 aufgelöste Woiwodschaft Wilna gliederte sich in fünf Powiate (Distrikte).Die Woiwodschaften waren am Anfang des 19. Jahrhunderts weit größer zugeschnitten als heute und umfassten nur zwei bis fünf Powiate. Der polnische Begriff Powiat wurde im 19. Jahrhundert mit Distriktübersetzt.

  ↑ powiat - Polnisch-Deutsch Übersetzung | PONS.Abgerufen am 25. Oktober 2021.
  ↑ Podział administracyjny Polski 2014, S. 1
  ↑ a b Vergleichende Analyse der Strukturen öffentlicher Verwaltung in der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland.S. 82–83.
  ↑ Archivierte Kopie (Memento vom 21. Juli 2004 im Internet Archive)
  • Powiaty W ujęciu historycznym
  • Regulacja Prawna
  • Wspólnota Samorządowa W powiecie
  • Zakres Działania I Zadania Powiatu
  • Organy Powiatu
  • Powiatowa Administracja Zespolona
  • Statystyka
  • Nazwy Powiatów
  • Listy Powiatów
  • Zobacz też

  Po raz pierwszy powiaty w Polsce wprowadzono w drugiej połowie XIV wieku. Przejęły one część funkcji ograniczanej wówczas sieci kasztelanii. W systemie podziału terytorialnego kraju pojawiła się jednostka administracyjna większa od kasztelanii, zwana po łacinie districtus (dystrykt) i uwzględniana w tytulaturzu książęcym. W końcu XIV w. funkcjonował już nowy system podziału terytorialnego, opierający się na ustroju sądowo-ziemskim. Jego podstawą była ziemia, składająca się z 2–3 powiatów sądowych. Należy sądzić, że ziemie powstały w wyniku podziału dystryktów. Dla każdej z ziem ustanowiono delegowany sąd książęcy, złożony z sędziego i podsędków oraz lokalnych urzędników. Sądy ziemskienie miały stałych siedzib, ale dokonywały objazdów całego terytorium, zatrzymując się na pewien czas w znaczniejszych ośrodkach. Okolice tych ośrodków, przeważnie miejskich, wraz z mieszkańcami podległymi jurysdykcji sądów ziemskich utworzyły powiaty. Termin „powiat” wywodzi się od „dnia wietnego”, czyl...

  Status powiatu w Polsce reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).

  Powiat jest tworzony przez lokalną wspólnotę samorządową i odpowiednie terytorium. Lokalna wspólnota samorządowa stanowi składnik ludzki, a terytorium – składnik rzeczowy powiatu. Wspólnota lokalna to samoistny, niezależny od państwa byt, przede wszystkim taki, który jest podmiotem pierwotnym wobec państwa i jego struktury administracyjnej. Istnieją trzy grupy poglądów dotyczących rozumienia tego pojęcia: 1. I grupa: na gruncie prawnym poza użyciem terminu „lokalna wspólnota samorządowa” nie nadano mu żadnej treści i nie rozwinięto go w przepisach ustaw, 2. II grupa: „lokalna wspólnota samorządowa” to termin socjologiczny i nie należy koncentrować na nim szczególnej uwagi, ponieważ uważana jest ona w tej nauce jako zbiorowość posiadająca wspólne terytorium, interakcje społeczne oraz oparta jest na silnych więziach emocjonalnych, co nie odgrywa znacznej roli w rozumowaniu pojęcia lokalnej wspólnoty samorządowej, 3. III grupa wskazuje na materialnoprawny aspekt pojęcia „lokalnej wspól...

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1. edukacji publicznej 2. promocji i ochrony zdrowia 3. pomocy społecznej 4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 5. polityki prorodzinnej 6. wspierania osób niepełnosprawnych, 7. transportu zbiorowego i dróg publicznych, 8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 9. kultury fizycznej i turystyki, 10. geodezji, kartografii i katastru, 11. gospodarki nieruchomościami, 12. administracji architektoniczno-budowlanej, 13. gospodarki wodnej, 14. ochrony środowiska i przyrody, 15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 19. ochrony praw konsum...

  władza uchwałodawcza: rada powiatu
  władza wykonawcza: zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta
  organy kontrolne: komisje stałe i doraźne.

  Powiatową administrację zespoloną (organy podległe staroście) stanowią: 1. starostwo powiatowe 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

  w statystyce Unii Europejskiej powiaty stanowią regiony NUTS 4[potrzebny przypis].
  w Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, które są gminami, ale realizują także zadania powiatów. Razem 380.
  w Polsce jest 335 miast powiatowych, 45 z nich jest jednocześnie siedzibami powiatów i miastami na prawach powiatu.
  największe:

  Miasta na prawach powiatu mają nazwy w formie mianownikowej identyczne z nazwami miast, które stanowią. Powiaty mają nazwę przymiotnikową składającą się z członu „powiat” i przymiotnika pochodzącego przeważnie od miasta stanowiącego siedzibę powiatu (np. powiat poznański). Część przymiotnikowych nazw powiatów została jednak utworzona nieco inaczej: 1. nazwa wskazuje również na inne miasto poza siedzibą powiatu (powiat bieruńsko-lędziński, powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat ropczycko-sędziszowski, powiat strzelecko-drezdenecki) 2. nazwa wskazuje na kierunek położenia powiatu względem siedziby, znajdującej się w mieście na prawach powiatu (powiat łódzki wschodni, powiat warszawski zachodnido grudnia 2005 roku) 3. nazwa zaczerpnięta jest od pasma górskiego (powiat bieszczadzki, powiat tatrzański, powiat karkonoski) 4. nazwa pochodzi od sąsiedniego dużego miasta, ale siedzibą powiatu jest inne miasto (powiat gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, powiat warszawski zachodni, którego...

 5. fr.wikipedia.org › wiki › PowiatPowiat — Wikipédia

  • Statistiques
  • Traduction et équivalences
  • Bibliographie

  Le découpage en powiatsest le suivant : 1. 314 districts ruraux (ou powiats ruraux), parmi lesquels : 1.1. le powiat rural de Białystok, ce district, qui est le plus étendu du pays (2 976 km2), a pour siège Białystokalors que cette ville n'en fait pas partie (ville-district autonome), 1.2. le powiat rural de Poznań, avec 288 012 habitants, c'est le district rural le plus peuplé, et comme pour le précédent, il ne comprend pas la ville de Poznań(ville-district autonome), 1.3. le powiat de Bieruń-Lędziny, seulement 158 km2, le plus petit des districts ruraux du pays, 1.4. le powiat de Sejny, seulement 21 454 habitants en 2005, le moins peuplé ; 2. 66 villes-districts (ou villes-powiats), parmi lesquelles : 2.1. Varsovie, avec ses 517 km2et ses 1 700 000 habitants, la capitale est à la fois la plus grande ville-district du pays et la plus peuplée, 2.2. Świętochłowice, la moins étendue des villes-districts (13 km2), 2.3. Sopot, la moins peuplée des villes-districts (40 075 habitants) ; I...

  Un locuteur français pourrait être tenté[réf. nécessaire], par analogie, de traduire powiat par « département ». Cependant, le powiat, nettement plus petit qu'un département français, ne jouit pas du même statut historique et symbolique (il n'existe par exemple pas de gentilé pour désigner les habitants des powiaty ; sauf à quelques rares exceptions, on parle simplement du « powiat de telle ville »), et sur le plan administratif, tant par son organisation que par son degré d'autonomie, plus réduits, le powiat n'est pas assimilable au département. Cela tient essentiellement au fait que c'est la voïvodie qui joue le rôle de division première en Pologne (dont le powiat n'est qu’une subdivision) alors qu'en France, le département précède la région. Par ailleurs, durant la période du duché de Varsovie, les départements, divisés en powiats(districts), correspondaient plutôt aux voïvodies. La référence au « canton » français n'est pas beaucoup plus pertinente, les gminas polonaises rassemb...

  Stelkachowa, R. (1983). Rok obrzędowa na Pomarzu(Vol. 6). Kassa im. Pianowskiego.
 1. Anuncios
  relacionados con: Powiat wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. Búsquedas relacionadas con Powiat wikipedia

  powiat topowiatowe