Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hans Ulrik Gyldenløve by Karel van Mander III at the Frederiksborg National Museum. Hans Ulrik Gyldenløve (10 March 1615 – 31 January 1645) was the illegitimate son of King Christian IV of Denmark and his mistress, Karen Andersdatter. He was also a Danish-Norwegian Navy officer and lensmann bailiff.

  2. Hans Ulrik Gyldenløve (10 de marzo de 1615 - 31 de enero de 1645) fue el hijo ilegítimo del rey Cristián IV de Dinamarca y su amante, Karen Andersdatter. También fue oficial de la Armada danesa-noruega y alguacil de lensmann .

  3. Hans Ulrik Gyldenløve, 10.3.1615-31.1.1645, underadmiral, lensmand. Født på Kronborg, død sst., begravet i Kbh. (Frue k.). G. opdroges til dels sammen med halvbroderen Chr. Ulr. G. (1611-40), havde en tid Jens Dinesen Jersin til lærer og var derpå i Sorø; 1629 ledsagede han hertug Frederik til Frankrig.

  4. 8 de mar. de 2024 · Gyldenløve, Hans Ulrik, 1615-45, uægte Søn af Christian IV og Karen Andersdatter, blev født 10. Marts 1615 paa Kronborg. Hans Opdragelse faldt til Dels sammen med hans ældre Halvbroder Christian Ulriks; ogsaa han havde Jens Dinesen Jersin til Lærer og var en Tid lang i Sorø.

  5. en.wikipedia.org › wiki › GyldenløveGyldenløve - Wikipedia

    Christian IV had many illegitimate children by various mistresses. Three of his illegitimate sons were officially recognised and given the surname Gyldenløve: Christian Ulrik (1611–1640) by Kirsten Madsdatter; Hans Ulrik (1615–1645) by Karen Andersdatter; Ulrik Christian (1630–1658) by Vibeke Kruse; Frederick III

  6. Hans Ulrik Gyldenløve ( 10. marts 1615 på Kronborg – 31. januar 1645 sammesteds) var uægte barn af Christian IV, lensmand og underadmiral. Han var gift med Regitze Grubbe. Regitze Grubbe var slægtning til Erik Grubbe på Tjele, Marie Grubbes far. Ernst Normand blev udnævnt til hans værge af kongen.

  7. Hans Ulrik Gyldenløve (født 10. mars 1615 på Kronborg slott i Danmark, død 31. januar 1645 samme sted) var dansk adelsmann og uekte sønn av kongen. Liv og virke. Hans Ulrik Gyldeløve var sønn av Christian IV og hoffdamen og frillen Karen Andersdatter. Ernst Normand ble utnevnt til hans verge av kongen.