Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 4 resultados de búsqueda
  1. hace 5 días · Party of Vasily the Blind: Party of Vasily Kosoy Party of Dmitry Shemyaka: 1425 1454 Wars in Lombardy: Duchy of Milan: Republic of Venice: 1426 1435 Dano-Hanseatic War (1426–35) Hanseatic League Holstein-Rendsburg Kalmar Union Pomerania-Barth: 1427 1427 Mainz-Hessian War: Landgraviate of Hesse: Electorate of Mainz: 1428 1428 Shocho uprising ...

  2. 15/01/2022 · Khi Đại công tước Yuri Dmitrievich qua đời (điều này xảy ra vào năm 1434), con trai cả của ông, Vasily Kosoy, ngồi trên ngai vàng. Dmitry Shemyaka lấy tin này với sự khó chịu không thể chối cãi; ông không hài lòng với tình trạng này.

  3. hace 2 días · Vasily I G.P. of Moscow 1371–1389-1425: Yury of Zvenigorod G.P. of Moscow 1374-1433–1434: Anastasia of Smolensk?-1422: Yuri Kirdyapin: Ivan Shuysky: Zakhary Ivanovich Koshkin: Anna of Moscow 1393–1417: Maria of Borovsk 1418–1484: Vasily II G.P. of Moscow 1415–1425–1433/ 1435–1446/ 1447–1462: Vasily Kosoy G.P. of Moscow 1421 ...