Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 7 resultados de búsqueda
  1. Yuri Vasilievich (Юрий Васильевич; 30 October 1532 – 24 June 1563) was the only brother of Ivan the Terrible. He was born deaf, and was thus never considered to be a candidate as heir to the Russian throne. He ruled the appanage principality of Uglich on the Volga. Yuri was the second son of Vasily III of Russia and Elena Glinskaya.

  2. Elena Vasilyevna Glinskaya (Russian: Елена Васильевна Глинская; c. 1510 – 4 April 1538) was a Russian regent. She was Grand Princess consort of Russia, as the second wife of Grand Prince Vasili III (d. 1533) and de facto regent of Russia for five consecutive years, from 1533 until her death in 1538.

  3. Gia đình hoàng gia bị chết cháy trong đống lửa, còn hoàng tử Yuri II chạy trốn về phía bắc. Khi băng qua sông Volga, Yuri II đã tập hợp được một đội quân mới, đội quân này bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn bởi quân Mông Cổ trong Trận chiến sông Sit vào ngày 4 tháng 3.

  4. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite.