Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 39.300.000 resultados de búsqueda

  1. fDYMITRIADY. Nazwa interwencji zbrojnych czci polskiej magnaterii w wewntrzne. sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie wielkiej smuty w latach. 1604-1610, w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentw. podajcych si za syna Iwana Gronego. Dymitriady byy jedn z. przyczyn wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618.

  2. Stanisław Żółkiewski (Turynka, 1547 – Iași, 7 de octubre de 1620) fue un importante szlachta Polaco, más tarde magnate, que comandó los ejércitos de la Mancomunidad polaco - lituana en victoriosas campañas contra Moscovia, el Imperio otomano y los tártaros de Crimea.

  3. HETMAN STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI Sejm ustanowił2020 Rokiem HetmanaStanisławaŻółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszychurzędówI Rzeczypospolitej:sekretarzakrólewskiego, hetmana polnego koronnego( jedna z najwyższychfunkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  4. Stanisław Żółkiewski (Turynka, cerca de Leópolis, Reino de Polonia, 1547-Batalla de Cecora, cerca de Iași, Moldavia, 7 de octubre de 1620) fue un noble polaco, magnate y comandante militar que tomó parte en numerosas campañas en Polonia, en las fronteras oriental y meridional.

  5. Stanisław Żółkiewski fue un noble polaco, magnate y comandante militar que tomó parte en numerosas campañas en Polonia, en las fronteras oriental y meridio...

  6. Stanisław Żółkiewski (1547–1620) was a Polish nobleman of the Lubicz coat of arms, magnate and military commander of the Polish–Lithuanian Commonwealth, who took part in many campaigns of the Commonwealth and on its southern and eastern borders.

  7. Stanisław Żółkiewski was a Polish nobleman of the Lubicz coat of arms, magnate, military commander and a chancellor of the Polish crown of the Polish–Lithu...