Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

 1. Ammonium sulfate | (NH4)2SO4 or H8N2O4S | CID 6097028 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological ...

 2. baike.baidu.com › item › 硫酸铵硫酸铵_百度百科

  硫酸铵是一种无机物,化学式为(NH4)2SO4,无色结晶或白色颗粒,无气味。280℃以上分解。水中溶解度:0℃时70.6g,100℃时103.8g。

 3. Uses. The primary use of ammonium sulfate is as a fertilizer for alkaline soils.In the soil the ammonium ion is released and forms a small amount of acid, lowering the pH balance of the soil, while contributing essential nitrogen for plant growth.

 4. Ammoniumsulfaat is een ammoniumzout van zwavelzuur, met als brutoformule (NH 4) 2 SO 4.. Ammoniumsulfaat wordt hoofdzakelijk als kunstmest gebruikt en wordt dan vaak zwavelzure ammoniak genoemd.

 5. 20/01/2012 · 既不正盐是酸和碱完全中和的产物,但正盐的水溶液不一定显中性,如na2co3(碳酸钠)溶液显碱性,(nh4)2so4(硫酸铵)溶液显酸性。 酸跟碱完全中和生成的盐中,不会有酸中的氢离子,也不会有碱中的氢氧根离子,只有金属阳离子和酸根离子,这样的盐为正盐。

 6. Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt nam. Ngày 27/9/2022, đoàn công tác của HĐTV Tập đoàn do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra, giám sát tài chính tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng ...

 7. 18/04/2019 · 氧化铝与氢氧化钠溶液反应: Al₂O₃ + 2NaOH = 2NaAlO₂ + H₂O. 氧化铝可以区分为不同的类型。 按照氧化铝活性的不同,氧化铝可以分为α型氧化铝、β型氧化铝和γ型氧化铝。

 1. Otras búsquedas realizadas