Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2.560 resultados de búsqueda

  1. 7 de ene. de 2023 · Şeýlelikde, iki duşuşykda-da utuk ýitirmedik «Altyn asyr» 6 utuk bilen ýaryşyň başyny çekýär. «Ahal-2» bolsa iki duşuşykda hem garşydaşlaryndan asgyn geldi. 13-nji maýda geçiriljek 3-nji tapgyryň duşuşygynda «Altyn asyr» «Köpetdag», «Ahal-2» bolsa «Aşgabat» bilen duşuşar.

  2. 13 de ene. de 2023 · Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisi geçirildi. 13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi, birnäçe meselelere garaldy we milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ...

  3. 30 de dic. de 2022 · XIX asyr · 20-nji asyr · 21-nji asyr Onýyllyklar: 1900-nji ýyllar, 1910-njy ýyllar, 1920-nji ýyllar 1930-njy ýyllar 1940-njy ýyllar 1950-nji ýyllar 1960-njy ýyllar

  4. 11 de ene. de 2023 · 13-nji ýanwardan 15-nji ýanwara çenli döwürde «Türkmenistan» kinokonsert zaly Indoneziýanyň«Gargyş:13-nji etaž» atly eýmenç filmini, baş keşpdeJim Kerriniň oýnaýan «Grinç - Roždestwony ogurlaýjy» maşgala komediýasyny, «Roždestwo üçin jadyly erteki», «Ýolki 9» ýaly täze ýyl filmlerini hödürleýär.

  5. 18 de ene. de 2023 · Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar. 18.01.2023. 1811. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlarynyň dürli talyplar olimpiadalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim edaralarynyň abraýyny, derejesini we bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrýar.

  6. 13 de ene. de 2023 · Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ! Egerde araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401 Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96 ...

  7. 13 de ene. de 2023 · ニュース 2023.01.13 NJI. 2023年日銀金融政策決定会合スケジュール. 2023年日銀金融政策決定会合スケジュール. 1月17日 〜 18日 3月9日 〜 10日 4月27日 〜 28日 6月15日 〜 16日 7月27日 〜 28日 9月21日 〜 22日 10月30日 〜 31日 12月18日 〜 19日