Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 6 resultados de búsqueda

  1. 24 de may. de 2023 · Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. 15-nji oktýabrda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

  2. 24 de may. de 2023 · 13-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.

  3. 23 de may. de 2023 · Bu barada habar berýän ýerli habarçymyz şu sebäpli käbir mekdepleriň oglan okuwçylar üçin ekzamenleriň möhletini öňe süýşürendigini aýdýar: "Erkek okuwçylar üçin armiýa alynmak has möhüm hasap edilip, soňky mekdep synaglary 13-nji iýunda alyndy diýip, kagyz ýüzünde resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi.

  4. 25 de may. de 2023 · Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan 2021-nji ýylyň 13-nji noýabrynda tassyklanan «Ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky Türkmenistanyň Kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň» düzgünleri eýýäm şu ýylyň başyndan güýje girdi.

  5. 22 de may. de 2023 · Türkmenistanyň iň iri gazhimiýa toplumlarynyň birinde köpçülikleýin iş orunlary kemeldilýär. Illýustrasiýa suraty. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy. Balkan welaýatyndaky Gyýanly gazhimiýa toplumynda iş alyp barýan üç daşary ýurt kompaniýasy ýüzlerçe iş ornuny kemeldýär.

  6. 24 de may. de 2023 · Türkmenistanyň futbol ýygyndysy CAFA― 2023-däki duşuşyklaryny Daşkent şäherinde geçirer. 13:12 24.05.2023. 0. 1714. Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň çempionatyndaky duşuşyklaryny geçirjek şäheri we olaryň günleri belli boldy. Asia TV ýaryşyň senenamasyny Gyrgyzystanyň ...