Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 1.405.032.704 resultados de búsqueda

 1. 16. grupa hemijskih elemenata je jedna od 18 grupa u periodnom sistemu elemenata. U ovoj grupi se nalaze: kiseonik; sumpor; selen; telur; polonijum; Ununheksijum; U ovoj grupi se nalaze tri nemetala, dva metaloida i jedan slab metal. Svi elementi ove grupe se javljaju u prirodi sem Ununheksijuma koji je veštački dobijen.

  • 16
 2. Razgovor. : 16. grupa hemijskih elemenata. Elementi VIa grupe su : - kiseonik o - sumpor S - selen Se - telur Te - polonijum Po - ununheksijum Uuh. KISEONIK (nemetal) : - atomski broj: 8 - Ar: 15,9 - grupa: 6 - perioda: l - agregatno stanje: gasovito - T.K: 90,2 K - T.T: 54,4 K - gustina: 0,001429g/cm3 - oksidaciono stanje: -2(-1 sa flourom) - ...

  • Osobine
  • jedinjenja
  • Istorija
  • Zastupljenost
  • Produkcija
  • Literatura

  Hemijske osobine

  Kao i druge grupe, članovi ove porodice pokazuju obrasce u svojoj elektronskoj konfiguraciji, a posebno najudaljenijim ljuskama, što dovodi do trendova u hemijskom ponašanju: Veći deo hemije je uočen samo za prva tri člana grupe. Hemija ruderfordijuma nije dovoljno izučena i zato se ostatak odeljka bavi samo titanom, cirkonijumom i hafnijumom. Svi elementi grupe su reaktivni metali sa visokom tačkom topljenja. Svi elementi grupe su reaktivni metali sa visokom tačkom topljenja (1668 °C, 1855 °...

  Fizičke osobine

  Donja tabela predstavlja pregled ključnih fizičkih svojstava elemenata 4. grupe. Tačka topljenja i tačka ključanja pravilno rastu u grupi nadole zbog jače veze. Generalno, potrebne su visoke vrednosti jer u metalnoj veziučestvuju i d-elektroni. Velika gustina hafnijuma (13,1 g/cm³) je posledica malih dimenzija atoma, a relativno velike atomske mase. Iz priložene tabele se može primetiti da je prva energija jonizacije niska kod sva 3 elementa. Blagi porast je kod hafnijuma, a uzrok tome je nje...

  Jedinjenja sa oksidacionim stanjem +2 gradi samo titanijum, i to su oksidi i dihalogenidi. Nalaze se u čvrstom agregatnom stanju, a rastvaranjem se oksiduju u +3. Jedinjenja sa oksidacionim stanjem +3 grade titanijum i cirkonijum. Hafnijum gradi tribromid. Titanijum je dobro redukciono sredstvo i postoji u rastvoru. Kovalentna jedinjenja sa ovim ok...

  Godine 1791, Vilijam Gregor, sveštenik iz Kornvola i amaterski hemičar, istraživao je pesak iz lokalne reke Helford. Koristeći magnet izdvojio je tamni materijal (sada poznat kao ilmenit) iz kojeg je uklonio željezo tretmanom s hlorovodičnom kiselinom. Ostatak, koji je uz poteškoće rastvorio u sumpornoj kiselini, je bio oksid novog elementa - titan...

  Svi elementi ove grupe su relativno mnogo zastupljeni u Zemljinoj kori. Titanijum čini 0,63% mase Zemljine kore i deveti je po rasprostranjenosti od svih elemenata. Samo su željezo, titanijum i mangan više rasprostranjeni od cirkonijuma, koji čini 0,016% Zemljine kore. Čak je i hafnijuma (0,00028%) ima gotovo koliko i cezijuma i broma. Razlog zašto...

  Proizvodnja samih metala je teška zbog njihove reaktivnosti. Formiranje oksida, nitrida i karbida se mora izbeći da bi se dobili obradivi metali; to se normalno ostvaruje Krolovim procesom. Oksidi (MO2) se dovode u kontakt sa ugljom i hlorom pri čemu se formiraju hloridi (MCl4). Hloridi metala zatim reakcijom sa magnezijumom, daju magnezijum hlorid...

  Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (na jeziku: German) (91–100 izd.). Walter de Gruyter. str. 1056—1057. ISBN 978-3-11-007511-3.CS1 održavanje...

 3. U 6. grupu hemijskih elemenata spadaju: hrom (Cr), molibden (Mo) i volfram (W). Elektronska konfiguracija hroma i molibdena je (n-1)d 5 ns 1. Zbog do pola popunjene d-orbitale, oni imaju povećanu stabilnost, odnosno smanjenu hemijsku reaktivnost. U spojevima imaju oksidacijski broj od (+1) do (+6).

  • Istorija
  • Hemija
  • Spoljašnje Veze

  Otkrića

  Hrom je prvi put opisan 26. jula 1761. godine, kada je Johan Gotlob Leman pronašao narandžasto-crveni mineral u rudnicima Berjozovskoje na Uralskim planinama u Rusiji, koji je nazvao „sibirsko crveno olovo“, za koji je utvrđeno za manje od 10 godina da je svetlo žuti pigment. Iako je pogrešno identifikovan kao olovo sa komponentama selena i gvožđa, mineral je bio krokoit sa formulom PbCrO4. Proučavajući mineral 1797. godine, Luj Nikola Voklen je proizveo hrom trioksid mešanjem krokoita sa hlo...

  Istorijski razvoj i upotreba

  Tokom 1800-ih, hrom se prvenstveno koristio kao komponenta boja i soli za štavljenje. U početku je krokoit iz Rusije bio glavni izvor, ali 1827. godine otkriveno je veće ležište hromita u blizini Baltimora u Sjedinjenim Državama. Ovo je učinilo Sjedinjene Države najvećim proizvođačem proizvoda od hroma do 1848. godine kada su pronađena velika nalazišta hromita u blizini Burse, Turska.Hrom je korišćen za galvanizaciju još 1848. godine, ali je ova upotreba postala široko rasprostranjena tek sa...

  Za razliku od drugih grupa, članovi ove porodice ne pokazuju obrasce u svojoj elektronskoj konfiguraciji, pošto su dva lakša člana grupe izuzeci od Aufbau principa: Većina hemije je razvijen samo za prva tri člana grupe. Hemija siborgijuma nije dobro utvrđena i stoga se ostatak odeljka bavi samo njegovim gornjim susedima u periodnom sistemu. Elemen...

  Bhadeshia, H. K. D. H. „Nickel-Based Superalloys”. University of Cambridge. Arhivirano iz originala na datum 2006-08-25. Pristupljeno 2009-02-17.
 4. U 12. grupu hemijskih elemenata spadaju: cink (Zn), kadmij (Cd) i živa (Hg). Elektronska konfiguracija zadnjeg energetskog nivoa (n-1)d 10 ns 2. Popunjene d-orbitale ovih elemenata ne učestvuju u metalnoj vezi. Veza u elementarnom stanju je zasnovana samo na s-elektronima, koji su zbog dimenzija ovih atoma, dosta udaljeni od jezgra.

 5. Uredi izvor. Historija. Elementi 15. grupe periodnog sistema elemenata su: Dušik (N) Fosfor (P) Arsen (As) Antimon (Sb) i. Bizmut (Bi) Elementi ove grupe, kao i elementi 14. grupe, imaju dosta različite osobine; od nemetala dušika i fosfora, preko polumetala (arsen i antimon) do metala (bizmut).