Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 26 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › GuilderGuilder - Wikipedia

    Currencies identical to the South German gulden include the Bavarian gulden, Baden gulden & the Württemberg gulden. A Danzig gulden was in use from 1923 to 1939. Currencies derived from the Dutch guilder. The Netherlands Indies gulden was introduced in 1602 at the start of the United East Indies Company.

  2. Điều hướng Trang Chính Nội dung chọn lọc Bài viết ngẫu nhiên Thay đổi gần đây Phản hồi lỗi Quyên góp Tương tác Hướng dẫn Giới thiệu Wikipedia Cộng đồng Thảo luận chung Giúp sử dụng Liên lạc Tải tập tin lên Công cụ Các liên kết đến đây Thay đổi liên quan Trang đặc biệt Liên kết thường trực Thông ...