Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › ModernismModernism - Wikipedia

    Hace 1 día · Among their members were Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, and August Macke. However, the term "Expressionism" did not firmly establish itself until 1913.: 274 Though initially mainly a German artistic movement, most predominant in painting, poetry and the theatre between 1910 and 1930, most precursors of the movement were not German.

  2. Hace 1 día · August Macke – Họa sĩ nổi bật của trường phái biểu hiện tại Đức August Macke (1887 - 1914) là một họa sĩ người Đức , là một trong những thành viên hàng đầu theo trường phái Biểu hiện của nhóm Der Blaue Reiter (The Blue Rider). Ông sống trong một thời kỳ đổi mới đặc biệt đối với nghệ thuật Đức...

  1. Otras búsquedas realizadas