Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 46 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Meter över havet wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Oever's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Oever's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 10,000+ usuarios visitaron answersite.com el mes pasado

  Find What Is A Meter You Need on Answersite. Compare Results Here!

 4. 1 millón+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. 06/10/2021 · Göteborg växte som industri- och handelsstad under slutet av 1800-talet och utvecklades under 1900-talet till en stor varvsstad. Under den stora emigrationsperioden under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet från Sverige var en av de vanligaste rutterna för att ta sig till Amerika via Göteborg.

 2. 12/10/2021 · Sveriges Geografi Wikipedia Sveriges första kvinnliga poliser anställs. Max 220 cm (inom sverige), max 200 cm (till danmark, norge, finland och övriga europa). Sveriges högsta berg är kebnekaise, på 2 097 meter över havet. 8 bra längdskidsorter i sverige · 1. Ssf informerar om uppdaterat tävlingsprogram för.

 3. 02/10/2021 · Vattenytorna befinner sig oftast runt 300 meter över havet. I de nordligaste delarna av landskapet är fjällen runt 900-1 000 meter höga. I dessa områden startar viktiga biflöden till Ångermanälven på olika sidor om Blåsjöfjällen.

 4. sv.wikipedia.org › wiki › UmeåUmeå – Wikipedia

  06/10/2021 · Umeå har ett tempererat klimat, som dock gränsar till att vara subarktiskt eftersom dygnsmedeltemperaturen är över 10 °C endast tre månader om året. På grund av närheten till havet har Umeå även ett kustlandsklimat, vilket gör vintrar och somrar något mildare.

 5. 10/10/2021 · Anledningen är att världshaven har approximativt samma nivå över hela jordytan och därmed utgör en naturlig referenspunkt. Måttet meter under havet (m u.h.) eller som ett negativt värde, t ex stranden vid Döda havet: -392 m m.ö.h. kan, på ett analogt sätt, användas för havsdjup, djupa dalsänkor och liknande. (Wikipedia)

 6. sv.wikipedia.org › wiki › ItalienItalien – Wikipedia

  • Etymologi
  • Historia
  • Geografi
  • Statsskick och Politik
  • Ekonomi
  • Infrastruktur
  • Demografi
  • Utbildningsväsen
  • Kultur
  • Se även

  Namnet Italien härstammar från det folk, italiker (italer), som under antiken befolkade en del av Apenninska halvön. Italien var ursprungligen, i antikens Grekland, namnet på sydvästra delen av Apenninska halvön, och från Caesars tid betecknade namnet samma område som dagens Italien.[12]

  Italien grundades och blev en stat 1861, två år efter Slaget vid Solferino då Apenninska halvöns småstater, delar av Kyrkostaten, Toscana och Bägge Sicilierna införlivades med kungariket Sardinien (bestående av Sardinien och Piemonte), under kung Viktor Emanuel II av huset Savojen. Ledarna för de italienska enhetssträvandena – risorgimento – var Sardiniens premiärminister Cavour och frikårsledaren Giuseppe Garibaldi. Från slutet av 1800-talet, genom första världskriget och andra världskriget, besatte Italien ett kolonialvälde, som utökade dess styre till Libyen, Eritrea, Somalia,Albanien och Dodekanisos samt en koncession i Tianjin, Kina.[13] Trots segern i första världskriget skakades den parlamentariska demokratin av politiska oroligheter, ekonomiska problem och en tilltagande nationalism som krävde införlivande av områden som ej tillerkänts landet i Versaillesfreden. En stark marxistisk rörelse fick mothugg av exsocialisten Benito Mussolinis allt populärare fasciströrelse, som ko...

  Det italienska statsterritoriet har en yta på 301 328 kvadratkilometer. Italien har i medeltal 197,5 invånare per kvadratkilometer. Befolkningstätheten är mycket varierande beroende på den stora förekomsten av berg. 1. Högsta punkt: Mont Blanc (Monte Bianco), 4 810 meter över havet 2. Naturtillgångar: kol, kvicksilver, zink, marmor, asbest, naturgas, fisk, odlingsbar mark 3. Italiens längsta floder är Po och Adige 4. Bergskedjor i Italien: Alperna, Apenninerna 5. Vulkaner: Etna, Vesuvius, Stromboli, Vulcano I Italien ligger Västeuropas och EU:s högsta berg (Mont Blanc, 4 810 m ö.h.), samt Europas högsta och största vulkan (Etna, 3 330 m ö.h.). Landet har 37 bergstoppar över 4 000 m ö.h., förutom i Mont Blanc, även i Monte Rosamassiven, Matterhorn (it.: Cervino) och Piz Bernina. Alperna i nordligaste Italien medför att landet har källflöden som rinner mot norr (Nordsjön) via dammen Lago di Lei i Rhens avrinningsområde och mot öster (Svarta havet) via tillflöden till Donaus bifloder I...

  Enligt Italiens författning från 1948, med senare ändringar, delas den offentliga makten mellan de lagstiftande, verkställande och dömande makterna. Statsöverhuvud är Republikens president (Presidente della Repubblica), som väljs på sju år av parlamentet i förenad session med ett litet antal regionala delegater. Den lagstiftande makten utövas av det nationella parlamentet, de regionala parlamenten, och i Trentino-Sydtyrolen av provinsparlamenten för Trento och Bolzano. Den verkställande makten utövas av centralregeringen, de regionala regeringarna, provinserna och kommunerna. Den dömande makten utövas av de oberoende domstolarna. Det nationella parlamentet är ett tvåkammarparlament, som består av deputeradekammaren och senaten. Parlamentet väljs i allmänna och direkta val i ett mixat valsystem, där 3/4 av båda kamrarna väljs med enkel majoritet (se majoritetsvalsystem) och 1/4 väljs genom proportionella val.[14]. Enligt lagen från 1993 tillsätts 75 procent av parlamentsplatserna gen...

  Italien har en diversifierad industriell ekonomi som är något mindre än Frankrikes och Storbritanniens, både totalt och per capita. Den norra delen av landet är rikt, domineras av privata företag och är industriellt välutvecklad, medan södra Italien är fattigt och mer beroende av jordbruk och har en arbetslöshet på omkring 20 procent med stora regionala variationer.[16] Det är främst små och medelstora företag som dominerar produktionen i landet. De omkring 3 miljoner små- och medelstora företagen i landet tillverkar traditionella konsumtionsvaror. Italien har, med städer såsom Milano, en stor roll i den internationella modebranschen. Märken som Prada och Gucci kommer från Italien. Även klädjätten Benetton är grundad i Italien.[17][18] Den största delen av industrins råvarubehov och mer än 75 procent av energin importeras. Över 78 procent av energiproduktionen sker med fossila bränslen och drygt 18 procent av vattenkraft. Jordbruket i Italien inkluderar spannmål, frukt och grönsaker...

  Vägnätet är i jämförelse med de flesta länder väl utbyggt i Italien. Det var också i Italien som världens allra första motorvägbyggdes. Idag finns det motorvägar som når till de flesta större städer i landet och standarden på motorvägarna är hög. Standard på övriga vägar varierar. Många vägar kan vara smala och slingriga på grund av geografiska förhållanden då Italien är ett bergigt land eller på grund av många städer byggdes på medeltiden. Vissa vägar på landsbygden och i Södra Italien kan ha sämre standard. I övrigt är trafikmängden mycket hög i nästan hela landet. Även järnvägarnaär i Italien väl utbyggda. Järnvägsnätet når till de flesta platser i Italien och de flesta banor är elektrifierade. De flesta huvudlinjer är utbyggda för snabbtåg. En linje av höghastigehtståg går genom landet från Turin i nordväst till Salerno i söder via Milano, Bologna, Florens, Rom och Neapel. En höghastighetslinje byggs mellan Milano och Venedig. Italienska statliga järnvägsbolaget heter Ferrovie d...

  Befolkning

  Den senaste folkräkningen hölls den 9 oktober 2011 och då uppgick den folkbokförda befolkningen i Italien (de jure) till 59 433 744 invånare, varav 28 745 507 män och 30 688 237 kvinnor.[3] Folkräkningar hade tidigare hållits vart tionde år mellan 1951 och 2001.[24] Enligt Istituto Nazionale di Statistica uppgick landets folkbokförda befolkning den 31 december 2016 till 60 589 445, varav 55 542 417 var italienska medborgare och 5 047 028 (8,3 %) var utländska medborgare.[4] Invånartalet i Ita...

  Religion

  Majoriteten av italienarna är katoliker. De så kallade Lateranfördragen 1929 gav påven överhöghet över Vatikanstaten och den katolska kyrkan fick en gynnad ställning, men sedan 1984 är den inte längre statskyrka.[26]

  Demografi i siffror

  1. Befolkningens medianålder: 45,1 år (2016) 1.1. Mäns medianålder: 44,0 år (2016) 1.2. Kvinnors medianålder: 46,2 år (2016) 2. Befolkningstillväxt: 0,23 % (2016) 3. Födelsetal: 8,7 födslar per 1 000 invånare (2016) 4. Dödlighet(hela befolkningen): 10,3 dödsfall per 1 000 invånare (2016) 5. Nettomigration: 3,9 migranter per 1 000 invånare (2016) 6. Könsfördelning (hela befolkningen): 0,93 män per kvinna (2016) 7. Moderns medianålder vid första barnets födelse: 30,3 år (2011) 8. Mödradödlighet...

  Förskolan

  Genom förskolereformen 2004 har den italienska förskolan omorganiserats och ser likadan ut vare sig den är statlig eller privat. Förskolan är frivillig och den statliga förskolan är avgiftsfri. Förskolan 1. Scuola dell’infanzia(förskola), 3 årskurser, 3-6 års ålder

  Ungdomsskolan

  Skolplikt råder mellan 6 och 18 års ålder. Enligt Moratti-reformen 2003 kan skolplikten uppfyllas genom studier inom skolsystemet, genom lärlingsutbildningeller genom att växla mellan arbete och skola. Ungdomsskolorna indelas i grundskolor och gymnasieskolor.

  Högskolan

  Den italienska högre utbildningen är anpassad till Bolognaprocessenoch består av tre nivåer. 1. Diploma di laurea (L), 3 års grundläggande utbildning motsvarande svensk kandidatexamen. 2. Diploma di laurea specialistica (LS), 2 års avancerad utbildning motsvarande den svenska masterexamen. 3. Dottorato di ricerca, 3 års forskarutbildning motsvarande svensk doktorsexamen. Italien har även vissa examina utanför Bolognaprocessen. 1. Master universitario, en breddmagister, på grundläggande eller...

  Italien har trots sina många olika statsbildningar och långa perioder varit Europas dominerande kulturnation, först som Romarrikets kärnland och som centrum för kristenheten, senare, under särskilt renässansen och barocken, som grogrund för stora epoker inom konsten och musiken.[26]

 7. sv.wikipedia.org › wiki › NorrlandNorrland – Wikipedia

  08/10/2021 · Höga kusten-området i Ångermanland har haft särskilt stor landhöjning, upp till 800 meter sedan landet trycktes ned, resulterande i att högsta kustlinjen i Sverige är allra högst här, cirka 286 m över nuvarande havsnivå vid Skuleskogen, medan den bara är 160 meter över havet vid Luleälven i Norrbotten.

 1. Anuncios
  relacionados con: Meter över havet wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Oever's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Oever's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 10,000+ usuarios visitaron answersite.com el mes pasado

  Find What Is A Meter You Need on Answersite. Compare Results Here!

 4. 1 millón+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!